DESIGNFÖRSLAG FÖRETAG OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Jag vänder mig till styrelser i bostadsrättsföreningar, samt till ägare eller fastighetsförvaltare som önskar genomgång och förslag på förändringar och förbättringar av utemiljön. 

I gestaltningsarbetet utgår jag från platsens förutsättningar och uppdragsgivarens önskemål och behov. Jag värnar både skönhets- och bruksvärdet likväl som affektionsvärdet och arbetar tätt tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa kvalitet i mitt arbete.

Översiktsplaner och detaljplaner presenteras oftast som 2D skisser/gestaltningsarbeten i A3-format med beskrivande text och bilder. Växter och material presenteras med bilder och i löpande text. I förekommande fall presenteras detaljerade, planterings- och utrustningsplaner samt växtlistor.

Jag tillämpar Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, ABK09.

Ansvarsförsäkring enligt ABK09 finns.

SITUATIONSPLAN

Syftet med situationsplanen är att övergripande visa hela tomten eller området med byggnader, vägar, grönytor och samt de förändringar och tillägg som föreslås. Denna situationsplan är i första hand tänkt som en introduktion till detaljplaner och ingår i presentationen av designförslaget för ägare eller styrelse.  

Situationsplanen är skalenlig och baseras på tidigare situationsplaner, fastighetskarta, nybyggnadskarta eller baskarteutdrag. 

Denna situationsplan är inte tillämlig för bygglov.

Läs mer om bygglov här
 

DETALJPLAN

Detaljplanens syfte är att presentera detaljer såsom disposition och användning av markytor. Växter presenteras med namn och bild. Även material kan presenteras med bild om det är relevant.

Syftet är att ge en bild av föreslagna förändringar och tillägg och detaljplanen ingår i det presentationsmaterial som presenteras för ägare eller styrelse.

Detaljplanen är skalenligt och baseras på fastighetskarta eller nybyggnadskarta samt i förekommande fall husritningar. 

Detaljplanen är inte tillämplig för bygglov.

Läs mer om bygglov här

MARKPLANERING/UTRUSTNINGSPLAN

Denna plan är avsedd för planering och verkställande av designförslagen och ska ses som en komplettering till Detaljplanen.

Markplanering/utrustningsplan kan också användas som offertunderlag till tänka entreprenörer samt underlag för kostnadberäkning.

Markplanering/utrustningsplan är inte tillämlig för bygglov.

Läs mer om bygglov här

Bygglovsansökan
Läs mer

Kontakt
Läs mer

Hem